Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kopírování písemných materiálů

Tisk na tiskárnách PC

Přímé mzdy

Pokud bude dotaz vyžadovat odborné zpracování a složité vyhledání podkladů, bude OÚ účtovat hodinovou mzdu pracovníka v rozmezí Kč 100,- až Kč 120,-.

Telekomunikační poplatky

V případě nutnosti vyhledat informaci tímto způsobem, budou účtovány tarify O2 dle aktuálního sazebníku společnosti.

Práce s archiváliemi

Podle ceníku služeb okresního či státního archivu České republiky.

Náklady na samostatné odborné posudky, odhady

Tyto případné náklady budou účtovány podle sazebníku poskytovatele.

Cestovní náklady

Případné cestovní náklady budou stanoveny dle zákona č. 119/1992 Sb., v jeho platném znění.

Poštovné a jiné poplatky

Budou účtovány dle platného sazebníku České pošty s.p. K sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za obálku dle typu (0,50; 2,50; 4,-).

Změny sazebníku

Dojde-li ke změnám sazeb v některých položkách ceníku (např. poštovné, telekomuni-kační poplatky, cestovné apod.), bude v návaznosti na tyto skutečnosti sazebník upraven.